ZAKON ŚWIECKICH DOMINIKANÓW - III Zakon Dominikański

Na drodze do spotkania z Bogiem nierzadko czujemy się zagubieni i brak nam wsparcia, mimo, że prowadzimy regularne życie religijne. Gdy brak świadomego zmierzania do zaprzyjaźnienia się z Bogiem, gdy brak całkowitego oddania się tajemniczemu prowadzeniu przez Ducha Świętego w życiu duchowym często następuje zastój i kryzys.

Każdy chrześcijanin od momentu przyjęcia sakramentu chrztu świętego jest obdarowany nadprzyrodzonymi darami, które go do świętości prowadzą. Świętości nie należy traktować jako coś wyjątkowego, ale podjąć się szukania drogi świętości jako osobisty program życia. "Wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości miłości". Wszyscy są powołani do świętości: "Bądźcie ... doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" (Mt 5,48), [KKK2013].

W rozmaitych sytuacjach życiowych do świętości wezwani są wszyscy chrześcijanie, kieruje nimi Duch Boży, są posłuszni głosowi Ojca i czcząc Boga Ojca w duchu i w prawdzie, podążają za Chrystusem ubogim, pokornym i dźwigającym krzyż, aby zasłużyć na uczestnictwo w Jego chwale. Każdy stosownie do własnych darów i zadań winien bez ociągania kroczyć drogą wiary żywej, która wzbudza nadzieję i działa przez miłość [KK 41]. Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw [KKK 2015]. Jako świeccy w Kościele jesteśmy do świętości wzywani ze wzmożoną mocą.

W Świeckiej Frateni św. Dominika możesz znaleźć pomoc na drodze do świętości, poprzez udział w liturgii, sięganie do duchowej i teologicznej literatury, dzielenie się na spotkaniach osobistą asymilacją prawd wiary. Wspólnota ta przyzwyczaja do słuchania Słowa Bożego, pomaga w dostrzeganiu swych niewierności, wyrabia głębszą wrażliwość na podszepty Ducha Świętego, oraz sugeruje jak pełniej i prawdziwie żyć Bogiem w kontekście swego świeckiego zaangażowania.

III Zakon św. Dominika jest wspólnotą osób żyjących w świeckim świecie, ściśle związaną z Zakonem Braci Dominikanów - jest nim I Zakon Dominikański i Sióstr - Mniszek Dominikanek - to II Zakon Dominikański.

Świecka Fratenia św. Dominika to grono ludzi, którzy pragną wspierać się nawzajem w drodze ku Bogu, oraz którzy pragną na tej drodze czerpać z duchowej i teologicznej tradycji Zakonu Dominikańskiego. Natchnieni przez Ducha Świętego do życia według ducha i charyzmatu św. Dominika, włączają się do Zakonu Kaznodziejskiego według własnych ustaw, poprzez przyrzeczenia i zostają członkami Rodziny Dominikańskiej. Odznaczają się swoistą duchowością i angażowaniem się w służbę Bogu i bliźniemu w Kościele. Pozostają nadal osobami świeckimi, dla których podstawową wspólnotą jest własna rodzina - podstawowym polem zaangażowania jest odpowiedzialność zawodowa. Uczestniczą w posłannictwie Zakonu Kaznodziejskiego poprzez studium, modlitwę i głoszenie Słowa Bożego, zgodnie z warunkami życia ludzi świeckich (por. Reguła p. 2.3.4).

W Świeckiej Fratemi św. Dominika każdy jest sam odpowiedzialny za swoje zmierzanie ku Bogu. Nikt nie może nas w tej odpowiedzialności wyręczyć. Dlatego fundamentalną sprawą jest dbanie o jakość i regularność osobistej modlitwy, która umożliwia spotkanie z Bogiem. Tej modlitwie, aby się rozwijała, musi towarzyszyć częste przypominanie sobie o Bogu, który - jak mawiała św. Katarzyna ze Sieny - mieszka w wewnętrznej celi, czyli w duszy każdego ochrzczonego. Musi tej modlitwie towarzyszyć otwartość na bliźniego. Zapominanie o sobie i wrażliwość na drugiego człowieka wytwarza w duszy przestrzeń, w której może działać Bóg.

W swoim Orędziu miłości przekazanym nam przez Jezusa Chrystusa na ręce hiszpańskiej zakonnicy Józefy Menendez odnajdujemy słowa: "Bóg mógłby zniszczyć swe grzeszne stworzenie, ale zwleka z powodu wielkiej miłości do biednych, zaślepionych złem tego świata, grzeszników; zwleka może z miłości do Ciebie i szuka dusz - żertw, które by Go wspomogły i ulżyły Jego cierpieniu. Jezus żąda od człowieka by z ufnością oddał Mu swój największy skarb - swoją wolną wolę, bez obawy i bez zastrzeżeń... Jedna wierna dusza może wynagrodzić i otrzymać miłosierdzie dla wielu niewdzięcznych dusz... Jeden akt miłości wzbudzony w samotności, wynagradza Mu za wiele niewdzięczności... Serce Jego liczy te akty naszej miłości i zbiera je, jako balsam kosztowny.... Jezus pragnie abyśmy zyskiwali Mu dusze. W tym celu więcej nic nie wymaga, jak jedynie miłości we wszystkich naszych czynnościach. Czyń wszystko z miłości, cierp z miłości, pracuj z miłości, a zwłaszcza zawierzaj się z miłości... Gdy jakaś dusza spełni akt, który ją kosztuje, ale dla interesu lub dla przyjemności, a nie z miłości, zyskuje niewiele zasług. Przeciwnie zaś, bardzo mała rzecz, ofiarowana z wielką miłością, pociesza Jego serce do tego stopnia, że Ono pochyla się nad tą duszą, zapominając, że jest słabą i nędzną... Gdy znajduję duszę, która Mnie miłuje i pragnie Mnie pocieszyć, jestem gotów dać jej wszystko, o co prosi, a nawet dużo więcej i nie wymagam, aby one zasłużyły sobie na te łaski, które daję, chcę tylko aby je przyjmowały.... Choćbyście nie mogli więcej dać nad to pragnienie, aby Mnie kochano, to już będzie dużo. Serce moje dozna ulgi, bo takie pragnienie to miłość! Grzesznicy pobudzają gniew Boży, ale dusze, które Mnie miłują, oddają się i wyniszczają jako ofiary wynagrodzenia, upraszają dla świata Miłosierdzie Boże. To właśnie ratuje świat..."

Każdy z nas powinien czuć się zaproszony do wzrastania w miłości do Boga, w coraz to większym zjednoczeniu się z jego Miłością, w coraz do dogłębniejszym poznaniu swego Stwórcy. Nasi rodzice prowadzili nas do Źródła - Mszy Św., na lekcje religii, na pielgrzymki. Jako młodzi szukaliśmy niejednokrotnie więzi z Jezusem w OAZIE, w uczestnictwie w grupach modlitewnych, wyjazdach rekolekcyjnych, niejednokrotnie jako ministranci czy lektorzy, Czas szybko minął i nim zdążyliśmy się obejrzeć życie zdążyło nam nałożyć na barki wiele przedziwnych i niespodziewanych rzeczy, a większość naszych pragnień bliższego zjednoczenia się z Bogiem gdzieś się cichutko ukryło przed światem w nas samych.

Obudźmy się na nowo jeszcze raz, Jezus cichutko puka do naszych serc i woła: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a Ja was pokrzepię" JESTEM TU, JESTEM PRZY TOBIE, ZDAJE CI SIĘ ŻE NIC NIE WIDZISZ ... POTYKASZ SIĘ, LECISZ W PRZEPAŚĆ, ALE CZY MUSISZ KONIECZNIE WIDZIEĆ ŻE JESTEŚ PROWADZONY..."

Zapraszamy wszystkich, a w szczególności ludzi młodych wchodzących w życie, panny, kawalerów, małżeństwa, ludzi którym to wszystko nie jest obojętne, ludzi którzy wiedzą, że jeżeli Boga postawią na pierwszym miejscu, cała reszta będzie już w życiu w odpowiedniej kolejności - "wypłyńcie na głębię !".

Przynależność do III Zakonu św. Dominika uzyskuje się po odbytym postulacie i nowicjacie oraz złożeniu przyrzeczenia zachowania, określonego przez Regułę i Dyrektorium, rad ewangelicznych w życiu świeckim. Warunkami przyjęcia do Świeckiej Frateni św. Dominika dla kandydatów są:

  • Poznanie i pełne zrozumienie treści: Reguły Świeckiej Fraterni św. Dominika, Deklaracji Generalnych i Dyrektorium.
  • Odpowiedni wiek: ukończone 21 lat życia, a nie ukończony jeszcze 65 roku (o przyjęciu osoby po 65 roku życia każdorazowo decyduje Rada Świeckiej Fratemi w głosowaniu tajnym w obecności quorum i wymagana jest dyspensa, ojca asystenta).
  • Posiadanie zdrowego rozsądku, wrodzonej inteligencji i prawości charakteru.
  • Przebieg przyjmowania do Świeckiej Fraterni św. Dominika określa:
  • Po okresie wstępnym trwającym z zasady jeden rok , Rada Świeckiej Frateni przyjmuje oficjalnie kandydata na okres próbny.
  • Okres próbny rozpoczyna uroczyste przyjęcie kandydata. Trwa on około jeden rok i może być skrócony lub przedłużony, co należy do decyzji Rady Świeckiej Fratemi i akceptuje ją ojciec asystent. Okres próbny kończy uroczyste złożenie przyrzeczenia czasowego.
  • Okres czasowy trwa trzy lata z możliwością przedłużenia o rok i więcej, może być również skrócony za zgodą Rady Fratemi i ojca asystenta, a kończy go złożenie przyrzeczenia stałego na całe życie.

"MOŻE I CIEBIE BÓG WOŁA
ROZWAŻ TO NA MODLITWIE"

Więcej informacji o Zakonie Świeckich Dominikanów, można uzyskać np. przy furcie klasztornej w Krakowie ul. Stolarska 12, na takich stronach internetowych jak: www.tercjanie.dominikanie.pl, www.dominikanie.com, lub wysyłając bezpośrednio zapytanie do autora na e-mail: zachariasz.ops@poczta.fm

Opracował: br. Zachariasz OPs
Parafianin Miłosierdzia Bożego w Tarnowie